puddle

[ˈpʌd(ə)l] [ˈpʌd(ə)l]

n. (尤指雨水积成的)水坑,泥潭;胶土(用黏土、沙和水而成,用来助堤坝防水);(划桨激起的)漩涡

vt. (尤指雨水)弄湿;(液体)形成水潭;<古>(在泥潭、浅水滩)打滚;<非正式>瞎忙(puddle about/around);用胶土填(洞);把(黏土和沙)捣成胶土;处理(混合的水和黏土)将金(或蛋白石)分离;搅炼(熔化的铁水)

[ 复数:puddles 第三人称单数:puddles 现在分词:puddling 过去式:puddled 过去分词:puddled]

  字母排序
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  2023-03-21 05:35:58 2023-03-21 07:09:10 2023-03-21 06:12:07 2023-03-21 05:42:55 2023-03-21 05:31:15 2023-03-21 06:37:23 2023-03-21 05:53:21 2023-03-21 05:18:58 2023-03-21 06:04:04 2023-03-21 06:41:55 2023-03-21 06:55:24 2023-03-21 07:02:07 2023-03-21 05:16:14 2023-03-21 05:29:01 2023-03-21 04:59:39 2023-03-21 05:14:58 2023-03-21 06:41:06 2023-03-21 07:05:05 2023-03-21 05:51:09 2023-03-21 06:02:34